TOPRAK KİRLİLİĞİ YÖNETİMİ

Toprak Kirliliği Beyanı:

İşletmelerin faaliyetlerinden dolayı oluşturdukları atıkların toprak veya yeraltı suyu kirliliğine sebep olmaması için, gerekli önlemleri almak ve çevreye olan olumsuz etkilerin durdurulması veya azaltılması için bakanlık kontrolünde bir dizi çalışma yapılmaktadır.

Bu çalışmalar “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” adı altında ilgili taraflara sunulmuş olup yaptırımları zorunludur.

Yönetmeliğin ana amacı toprağın kirlenmesinin önlenmesi için kirletici etkisi yüksek olan saha ve sektörlerin tespit edilerek kirlenmenin önüne geçilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde hareket etmektir. Valilikler, Yönetmelik hükümlerine göre kirlenmiş ve kirlenme riski altında olan sahaları saptar, alınacak tedbirleri belirler ve uygulanmasını sağlar.

Toprak kirliliğinin kaynağında önlenmesi esastır.

Çevre ve Orman Bakanlığı, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespitini, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine yönelik çalışmalarını Toprak Kirliliği Beyanı çalışmaları ile takip edecektir.

İşletmelerin veya sanayi tesislerinin Her türlü atık ve artığı, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmaları yasaktır. Kirli toprak ile temiz toprağın karıştırılması yasaktır.

Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler almalıdır.

ASM Çevre işletmeniz adına;
 • Kirlenmiş sahalar bilgi sistemi (KSBS) kayıt işlemleri
 • Faaliyet ön bilgi formu düzenleme, yenileme
 • Kirlilik gösterge parametreleri (KGP)
 • Birinci aşama değerlendirme (BAD)
 • Saha örnekleme ve analiz planı (SÖAP) hazırlama
 • Saha ön bilgi formu hazırlama
 • Atık Yönetimi
 • İkinci aşama değerlendirme (İAD)
 • Saha durum ve risk değerlendirme ön raporu
 • Saha durum ve risk değerlendirme nihai raporu
 • Temizleme faaliyet planlama ve değerlendirme raporu
 • Temizleme faaliyeti uygulama, izleme ve sonlandırma raporu
 • Risk değerlendirme
 • Risk yönetimi
 • Deşarj izinleri
 • Emisyon izinleri

ASM Çevre, Sektördeki tecrübesi, deneyimli mühendis kadrosu ile işletmenizin çözüm ortağı oluyor. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve yeterlik belgesine sahip firmamız; Saha Örnekleme ve Analiz Planlarınızı, Saha Durum ve Risk Değerlendirme Ön ve Nihai Raporlarınızı, Temizleme Faaliyet Planlama ve Değerlendirme Raporu ve Temizleme Faaliyeti Uygulama işlemlerini, İzleme ve Sonlandırma Raporlarını hazırlayarak tüm çalışmaları titizlikle ve eksiksiz yürütür.​

İşletmenizin zaman kaybetmeden faaliyetlerine devam etmesi için istenen tüm bilgi, belge ve dokümantasyon sürecini yönetmeliğe uygun istenilen formatlarda hızlı ve eksiksiz olarak yerine getirir.