SEVESO YÖNETİM HİZMETİ

Seveso Direktifinin ülkemiz mevzuatına uyumlaştıran 'Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik' 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.
Tehlikeli kimyasal maddeler ile faaliyet gösteren işletmelere ait aşağıda geçen güvenlik raporları istenir.

Seveso Direktifi Güvenlik Raporları
Bir büyük kazaları önleme politikasının ve bunun uygulanması için bir güvenlik yönetim sisteminin uygulanması gerekmektedir.
Büyük kaza tehlikelerinin tanımlandığının ve bu tür kazaların önlenmesi ve insan ve çevre üzerinde etkili olan sonuçlarının sınırlandırılması için gerekli önlemlerin alındığının gösterilmesi gerekir.
İşletme veya tesis içerisindeki büyük kaza tehlikeleri ile ilişkili olan tüm tesisin, depolama tesisinin, bunların işletimi ile ilgili teçhizatın ve altyapının tasarımına, inşaatına, işletimine ve bakımına ilişkin yeterli güvenliğin ve güvenilirliğin sağlandığının gösterilmesi.
Büyük bir kaza durumunda gerekli olacak önlemlerin alınması için dâhili acil durum planlarının hazırlandığının ve harici planın hazırlanması için yetkili mercie gerekli bilginin sağlandığının gösterilmesi.
Mevcut müesseseler etrafında yeni faaliyetler ya da gelişmelerin yerleştirilmesine dair karaların verilmesi için yetkili mercilere gerekli bilginin sağlanması.

Seveso Direktifi Metni
Seveso Bildirimi
Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeler tarafından yapılması zorunlu bu beyan, Seveso Bildirimi olarak adlandırılır.
Seveso Bildirim Sistemi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekinde yer alan Yapılan Seveso Bildirimi sonrasında işletmeler, sistem tarafından 'Alt Seviyeli Kuruluş', 'Üst Seviyeli Kuruluş' veya 'Kapsam Dışı' olarak sınıflandırılır.

Seveso Yönetmeliği
ASM, işletmenizi ve faaliyetlerinizi yönetmeliğe uygun olarak hazırlayarak aşağıda sıralanan hizmetleri sizin adınıza gerçekleştirir.
Yönetmelik kapsamının belirlenmesi sınıflandırma işlemleri
Alt seviyeli, üst seviyeli veya kapsam dışı sınıflandırma
Güvenlik raporları
Büyük kazaları önleme politikaları hazırlama
Acil durum planları
İşletmeler adına tesisin içinde alınacak olan önlemler için bir dâhili acil durum planı hazırlanması,(Yeni müesseseler için işletimin başlatılması öncesinde, Harici acil durum planı hazırlama)
Harici acil durum planı hazırlanması için gerekli olan bilgilerin belirtilen süreler içerisinde istenilen formatlarda hazırlanması

Acil Durum Planı Hazırlama Hizmetlerimiz Amaçları
Büyük kazanın sonrasında insana, çevreye ve mallara gelecek olan zararların en aza indirilerek etkilerin azaltılması ve kontrol edilebilmesine olanak sağlanması
İnsanı ve çevreyi büyük kazaların etkilerinden korumak için gerekli olan önlemlerin alınması.
Gerekli bilgilerin yetkili mercilere verilmesi.
Büyük bir kazanın ardından çevrenin restorasyonunun ve temizlenmesinin sağlanması