G.S.M. AÇMA ve ÇALIŞTIRMA RUHSATI

Gayrisıhhi Müessese açma ve çalışma ruhsatı alınmayan ve ruhsat olmaksızın açılan ve çalıştırılan işyerleri, İl Özel İdaresi, Belediye ya da Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi gibi yetkili idarelerce kapatılır.

Fabrikalar, atölyeler, imalathaneler gayrisıhhi müessese sınıfı altında değerlendirilir.

Gayrisıhhi Müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri ifade etmektedir.

Ruhsat işlemlerinin doğru yapılabilmesi için öncelikle işyerinin hangi sınıfa dahil olduğunun belirlenmesi gerekir.

1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,
2.Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,
3.Sınıf Gayrisıhhi Müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini ifade etmektedir.

İşletmenin ruhsat sınıfı belirlendikten sonra, sınıf türüne göre yetkili idareye gerekli evraklarla birlikte ruhsat başvurusu gerçekleştirilir. Gerekli evraklar yetkili idareye göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Yetkili idare;

 • Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde, işletmenin 1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese kıstasına girdiği durumlarda Büyükşehir Belediyesi
 • İşletmenin 2. Sınıf Gayrisıhhi Müessese kıstasına girdiği durumlarda, İlçe Belediyesi veya İlk Kademe Belediye Başkanlığı
 • İşletmenin Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer alması durumunda, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi
 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran İl Özel İdaresi’ne yetki verilen hususlarda İl Özel İdaresi’dir.


Yetkili idare tarafından gerekli evraklar incelenir ve işletmede fiziksel kontroller gerçekleştirildikten sonra uygun bulunması durumunda, harç bedeli yatırıldıktan sonra çalışma ruhsatı düzenlenir.

ASM olarak,

Ruhsat başvurusundan ruhsat alımına giden süreçte;

Gerekli olan evrakların hazırlanması, başvuruların ve dosya takibinin yapılması, sürecin hızlı yönlendirilmesinde uzman çalışanlarımızla kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Gayrisıhhi Müesseseler için Hazırlanması Gereken Evraklar:

GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının düzenlenebilmesi için firmaların bazı evrakları oluşturması istenmektedir. Bu belgeler, firmanızın yaptığı iş ve teknoloji seçimine göre değişiklik gösterebilir. Fakat genel hatlarıyla bu evrakları şöyle sıralayabiliriz:

 • Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
 • İmar Durumu
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan belgesi)
 • İşletme Belgesi
 • İtfaiye Raporu
 • DESKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı,DESKİ görüşü
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 • Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 • Vergi Levhası
 • Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 • Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Vaziyet Planı
 • Tapu
 • Kira Kontratı (Kiracı ise)
 • Motor beyanı
 • İş Akış Şeması
 • Emisyon İzin Belgesi emisyon iznine tabi işyerlerinden)
 • Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda)
 • Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
 • Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
 • Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi